menuordersearch
toeflacademy25.com

1 پکیج اسپیکینگ , Toefl Academy ,

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
1 پکیج اسپیکینگ

در مورد بخش اسپیکینگ نیز این موارد در فایل صوتی شما مورد ارزیابی قرار می گیرد:

  1. نحوه ارائه پاسخ(delivery)
  2. نحوه بهره گیری از دانش زبانی (language use)
  3. توسعه مطلب (topic development)

 

 

 

شرکت سازنده